Privacyverklaring

Privacyverklaring Salon Matyana

Deze privacyverklaring is opgesteld i.v.m. de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Salon Matyana,  (hierna te noemen: de praktijk) neemt uw privacy serieus. Door de aard van de werkzaamheden van de praktijk worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt, teneinde een goede dienstverlening naar u mogelijk te kunnen maken. De praktijk zal alleen die gegevens registreren die nodig zijn om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden in termen van communicatie met u, uw behandeling en bijvoorbeeld adviezen. Daarnaast dient de praktijk om fiscale/administratieve redenen gegevens te registreren.

Wat wordt er (digitaal) geregistreerd:

  • basisgegevens als naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum telefoonnummer en e-mailadres;
  • (voet)klachten en medische gegevens die van groot belang zijn voor de (voet)behandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen, reuma, diabetes, vaatproblemen, neuropathie;
  • omstandigheden die de zelfzorg negatief kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld dementie of een bewegingsbeperking).

In sommige gevallen is het nodig dat de praktijk bepaalde gegevens deelt met een andere discipline, bijvoorbeeld een collega-pedicure, arts, podotherapeut/podoloog. Dit gebeurt alleen na overleg met u. Hierbij geldt dat alleen die gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om een goede doorverwijzing, overleg ed. mogelijk te kunnen maken.

De praktijk heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens digitaal te beschermen.

Deze privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van de praktijk. De tekst van de privacyverklaring wordt daarnaast duidelijk zichtbaar opgehangen in de praktijkruimtes. Hiermee kunnen (toekomstige) cliënten zich rekenschap geven van het privacybeleid alvorens zij beslissen gebruik te maken van de dienstverlening van de praktijk.